Blogs

Số lượt xem :
1510
Ngày đăng :
2017-07-18 09:58:48

MỘT VÀI THUẬT NGỮ CƠ BẢN VỀ LOGISTICS

  • Transshipment (trung chuyển): tải hàng hóa từ một phương tiện vận tải sang một phương tiện vận tải khác.
  • Break-bulk (hàng rời): hàng được đóng gói thành những đơn vị nhỏ và tách rời nhau.
  • Cross-docking: một kĩ thuật logistics nhằm điều hướng hàng hóa từ khi vào kho đến khi xuất kho (bỏ qua giai đoạn lưu trữ).
  • Reverse logistics (logistics ngược): Thu hồi và xử lý hàng hóa đã qua sử dụng hoặc hàng hóa bị hỏng hoặc thiết bị chuyển thể được tái sử dụng.
  • Order picking (gom hàng theo đơn): chọn hàng và gom hàng hóa từ kho để vận chuyển.
  • Tracking and tracing (theo dõi hàng hóa): định vị hàng hóa trong quá trình quá cảnh.
  • Warehousing (kho bãi): tiếp nhận và lưu trữ hàng hóa.
  • Collection: lấy hàng hóa tại một địa chỉ nhất định.